Yhdistyksen säännöt

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Yhdistysrekisteri
1. Yhdistyksen nimi on Suomen Naivistit ry (Finnish association of Naive Artists).

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia naivististen taitelijoiden yhteistyöfoorumina, joka edistää naivistisen taiteen tekijöiden työskentelymahdollisuuksia, markkinointia ja näyttelytoimintaa Suomessa ja ulkomailla, sekä luoda keskustelufoorumi edistämään ja jakamaan
tietoa naivismista taiteen suuntauksena.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää näyttelyitä
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • kehittää näyttely-, koulutus- ja seminaaritoimintaa
 • edistää jäsenten mahdollisuuksia osallistua näyttelyihin ulkomailla
 • toimii naivismin tunnettavuuden ja arvostuksen parantamiseksi kotimaassa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hakee apurahoja, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös hoitaa ja muodostaa erityisiä rahastoja.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan, hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa, kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallinto

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Kaksi hallituksen jäsenistä on erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus ottaa ja erottaa ulkopuoleltaan valitut toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen yhdistyslain mukaisesti. Yhdistyksen hallitus voi perustaa ja valtuuttaa työryhmiä toimimaan
määrättyjen asioiden hoitamisessa. Nämä työryhmät toimivat hallituksen alaisina ja raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

7. Hallituksen tehtävät

 1. Tekee toimintasuunnitelman tulevalle vuodelle sekä nimeää työryhmät.
 2. Huolehtii yhdistyksen toimeenpanemien näyttelyiden järjestämisestä sekä jyryjen ja näyttelytyöryhmien asettamisesta.
 3. Valitsee keskuudestaan tai jäsenistöstä vastuulliset henkilöt hoitamaan edustustehtäviä yhdistyksen valtuuttamina. Edustajat raportoivat hallitukselle.
 4. Valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
 5. Ottaa ja erottaa ulkopuoleltaan valitsemansa toimihenkilöt.
 6. Laatii vuosikertomuksen yhdessä toiminnanjohtajan tai sihteerin kanssa.

8. Puheenjohtajan tehtävä

 1. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen ja yhdistyksen koolle, valmistelee hallitukselle ja yhdistykselle esiteltävät asiat sekä hoitaa ne tehtävät, jotka hallitus hänen tehtäväkseen antaa.
 2. Puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtaja huolehtii näistä tehtävistä.

9.Toiminnanjohtajan, rahastonhoitajan tai sihteerin tehtävä

 1. Hallituksen nimeämä, joko yhdistyksen sisältä tai ulkopuolelta valittu toiminnanjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri, suorittaa hallituksen määrittelemät tehtävät hallituksen valvonnan alaisuudessa.
 2. Laatii yhdistykselle vuoden talousarvion, hoitaa huolellisesti yhdistyksen omaisuutta ja raha-asioita, pitää niistä kirjaa ja tekee tilinpäätöksen.
 3. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

10. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

11. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen hallituksen toimintavuosi ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

12. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi – toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Kiireellisissä tapauksissa voi hallitus kutsua yhdistyksen kokouksen koolle vähintään neljä (4) päivää aikaisemmin.

14. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille edelliseltä toimintavuodelta
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15. Julkisten lausuntojen ja selostusten antaminen

Ainoastaan hallitus on oikeutettu antamaan julkisia lausuntoja yhdistyksen toiminnasta. Yksityinen jäsen tai jäsenryhmä voi esiintyä
julkisuudessa yhdistyksen nimissä vain hallituksen suostumuksella. Hallituksen yksittäisen jäsenen mielipide ei vastaa koko hallituksen
päätöstä.

16. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

17. Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.